Drawing for Alien III
LXVII
Dessins pour Alien III 1990 page 3/3
Drawing for Alien III
LXVIII
Drawing for Alien III
LXVI
Drawing for Alien III
LXIX
Drawing for Alien III
LXX
Drawing for Alien III
LXXI
Drawing for Alien III
LXXII
Alien 3 in action
Drawing for Alien III
LXXIII
Drawing for Alien III
LXXVI-LXXVII
Bambi Alien
Drawing for Alien III
LXXVIII-LXXIX
Drawing for Alien III
LXXX
Bambi Alien
Drawing for Alien III
LXXXI
Bambi Alien
Drawing for Alien III
LXXXIV
Drawing for Alien III
LXXXV
Drawing for Alien III
LXXXVI
Drawing for Alien III
LXXXVII
Drawing for Alien III
LXXXIX
Drawing for Alien III
XC
How to get a sweet monk by jumping
Drawing for Alien III
XCVI
Facehugger Oxen
Drawing for Alien III
C
Facehugger swimming
Drawing for Alien III
CI
Facehugger swimming Détail
Drawing for Alien III
CII
Facehugger swimming Détail
Drawing for Alien III
CIV
Facehugger in Ripley
Drawing for Alien III
CVIII-CIX
Tête
Drawing for Alien III
CXIV
Drawing for Alien III
LXXV
Drawing for Alien III
LXXIV
Ancien et nouveau Alien 3
Drawing for Alien III
CXII
Drawing for Alien III
XCII
Drawing for Alien III
LXXXII
Bambi Alien
Drawing for Alien III
CVI
Drawing for Alien III
XCI